Beelddenker en de volledige aandacht

Let it all out, mindfullness

(scroll down for english) Mijn onrustige, stuiterende, vaak faal-angstige, over-labelde, niet-gefocuste, clowneske cliëntjes zijn binnen vijf minuten vol aandacht en weten zich vaak meer dan een uur volledig te concentreren. Dat maakt me blij, elke keer weer en versterkt mij in mijn missie. 

Het roept ook vragen op natuurlijk. Wat doe ik anders dan jij? Ik ben mij bewust van het talent dat ik heb om mensen in beweging te krijgen en ik kan het effect hebben dat mensen rustig worden van mij. Dat gaat hand in hand. Mijn kalme, zware stem draagt ook bij. En ik ben me ook bewust dat vreemde ogen dwingen, het is nieuw als ik voor een sessie in huis kom en het is leuk wat we doen. En toch. 

Niet de lesstof is het probleemcalm, owl in snow

Maar de manier van aanbieden, de manier van benaderen. Dat is vooral wat ik anders doe.

 • Ze krijgen in de veilige 1 op 1 thuissituatie mijn onverdeelde aandacht, 100 %. En ik krijg volledige aandacht terug. 
 • Ze mogen bewegen, staan, lopen. Wie heeft stilzittend leren uitgevonden?
 • En wat ik ook aanbied, het is een totaalbeeld en het komt altijd in plaatjes. Het sluit aan bij hun visuele manier van leren, leven.
 • Eindelijk iemand die net zo snel kan denken en de mentale associatieve uitstapjes kan volgen. Zonder dat het afleidt maar juist toevoegt omdat de opgeroepen beelden altijd kloppen, als je het wilt en kunt en mag zien. 
 • Spelenderwijs maak ik ze bewust van hun hoge oppervlakkige ademhaling en het kalmerende effect van een diepe lage ademhaling. Vrij snel zeggen ze het zelf; “O ja, even ademen door mijn buik.” Om dan rustiger, zonder al te veel spanning en meer geconcentreerd aan de opdracht te beginnen. 
 • Wat een ontdekking dat ze zich iets nieuws heel snel eigen kunnen maken door alle zintuigen te mogen gebruiken. 
 • Ik vergroot hun visuele talent uit, benadruk het en laat zien wat het concreet inhoudt, wat de ongekende mogelijkheden zijn als ze zichzelf toestemming geven zaken visueel te mogen opslaan. 
 • Je mag, misschien wel voor het eerst, stoppen met worstelen en aanpassen. Lichtvoetig, moeiteloos mag je doen waar je goed in bent. En  de meetlat van het onderwijs nemen voor wat het is. Erkennen dat tempotoetsen en 100 tafelsommen binnen 4 minuten geen recht doen aan jouw manier van leren en dus niets toevoegen. Dat vraagt ook een vaak wat langer durend acceptatie-proces van jouw als ouder.  Duality is an illusion

Belangrijker misschien wel dan de al genoemde facetten is het spiegelen. Mijn beide benen op de grond, goed geaard, zelfverzekerd, rustig en kalm en toch energiek, lekker in mijn vel. Mijn hoofd opgeruimd, mijn hart open, mijn geest alert. Zonder oordeel, vanuit mijn neutraal, in het moment.

Dan spiegelt mijn visueel ingestelde cliëntje mij onmiddellijk en volledig. Dat is namelijk zijn talent. In een veilige omgeving kunnen zien en nadoen, het voorbeeld volgen.

Laat dat dan mijn toegevoegde waarde zijn. Ontwikkeld na jarenlang dag in dag uit ermee spelen, oefenen, afstemmen. Jij kunt dat ook leren als ouder, als leerkracht En dat begint zodra je je bewust durft te worden van wat je ziet gebeuren in een sessie tussen mij en mijn kanjers. 

 

Onderwijsevent

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

 
 
 
MargoGalliart.jpg

 

The restless, bouncing, often with fear of failure, covered in lables, not focussing, rascalling clients of mine suddenly are full of attention and able to concentrate often for more then an hour. It makes me happy, every time it happens and reinforces my mission. 

And  ofcourse it raises questions. What is I do different then you do? I have the talent to put people in motion and I, being me, can result the effect that people calm down. These go hand in hand. The calming deep sound of my voice is helping too. And I am aware that being new I attracts extra attention. And we are having fun. Yet. 

The problem is not the contentcalm, owl in snow

But the way it is presented, the way of approaching. That’s what I do different.

 • In their safe homes, one to one, they get my full undivided attention, 100 %. And I get their undivided attention in return. 
 • I allow them to move, stand, walk. Who on earth invented learning by motionless sittingi? 
 • Whatever I present is is a overall view and it always comes in pictures. It connects with their visual way of learning, living.
 • Finally they have a match, somenone who can think as fast as them and understands their mental associative sideways. Without those being distracting but rather value added because the images are always right, when you want to see it, when you can see it, when you are allowed to see it.  
 • While playing I make know to them their mostly high and shallow breathing together with the soothing effect of a deep, low breathing. Pretty quickly the correct themselves, saying; “Aye, let me breath through my belly.”  With the effect they start any assignment with less anxiety, calm and more concentrated.  
 • What a joyfull discovery the can learn something new easy and quickly by using all of their senses.  
 • I enlarge their visual talent, emphasise it and show them what it realy means. The hard to imagine possibilities as soon as they allow themselves to store things visually.  
 • Maybe, for the first time, you may stop the struggle and adjusting. Lighthearted, effortless you can do what you are good at. The measuring rot of the educational system, we take it for what it is. Acknowledging certain tests and doing 100 multiplication sums within 4 minutes does not do right to your way of learning, does not add any value. However this does take some time for parents to accept it.   Duality is an illusion

Maybe more important then the above is the mirroring. Both my feet on solid ground, being earthed, with confidence, quiet and calm yet with energy. Feeling good. My head is decluttered, my heart is open, my mind alert. Without judgement, acting out of my neutral zoner, being in the moment. 

Only them my visual gifted client mirrors me immediately and completely. Because of his talent. In a safe situation being able to see and immitate, following my example. 

That is where I add value. Evolved, day by day, year after year by playing with it, practice, tuning. You can learn how to do it to as a parent or a teacher. It starts as soon as you dare to become aware what you see happening in a session between me and my top players.  

Over Maarten Smit

Maarten Smit | Schrijver | Beelddenker | Ondernemer | GoStudent bijlesdocent | 06 3404 5962 | Mirtos | Crete | Werk is waar mijn laptop staat [UA-39119863-1]
Dit bericht is geplaatst in Beelddenken met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.